SMEMS

welcome

 
 


            

บริการ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

      งานทะเบียนทรัพย์สินเครื่องมือแพทย์

      งานซ่อมทำ สำรองอะไหล่ วางแผนงานบำรุงรักษาและสอบเทียบ

      รายงานและวิเคราะห์ผลการทำงาน ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล


Increase Competitive Edge & Reduce Opportunity Cost

Outsource งานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้ SiamMed รับผิดชอบ


  One-stop-service     การบริหารเครื่องมือแพทย์ที่ครบทุกขั้นตอน

  Save                        ประหยัดค่าใช้จ่าย ควบคุมและตรวจสอบได้

Prompt                    รวดเร็ว ลดค่าเสียโอกาสและเวลารอคอย

Effective                  สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ


       20 ปี ความภูมิใจในงานบริหารเครื่องมือแพทย์


 

บริษัท สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท์ จำกัด